CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER - Descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i cultural dels Pirineus
 

CASALOT XL
De 6è de primària a 4t d'ESO

INSCRIPCIÓ
ON-LINE

Incripció al casal d'estiu
 
Ompliu aquest formulari i envieu-lo per inscriure el vostre fill/a al casal. Gràcies.
DADES DEL JOVE
Nom del jove Cognoms del jove
Adreça Codi postal
Població Telèfon fix
Correu electrònic Telèfon mòbil
Data de naixement Curs acabat
Sexe Masculí Femení    
DADES FAMILIARS
Contactes familiars durant els horaris del casal - si són els mateixos del jove no cal repetir-los!
Nom i cognoms 1 Telèfon 1
Adreça 1 Correu electrònic 1
Nom i cognoms 2 Telèfon 2
Adreça 2 Correu electrònic 2
SETMANES INSCRIT
Marqueu les setmanes que el nen/a vindrà al casal

TORNS DEL CASALOT XL

Primer torn - 2 al 13 de juliol
Segon torn - 16 al 27 de juliol
En cas que es fes un sol torn, estaria interessat en les següents dates:
Opció torn 9 al 20 de juliol (en cas de disposar de pocs inscrits dels dos torns)
AUTORITZACIÓ
Emplenar pel pare/mare o tutor/turora
En/Na/N' amb DNI: com a
autoritza a l'infant a assisitir a l'activitat del casal i a les sortides i excursions programades segons les condicions establertes. Aquesta autorització és extenssiva a les decisions médico-qurúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sempre a l'empara de la pertinet direcció facultativa. Així mateix el pare/mare/tutor o tutora declara que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una relació en comunitat.
Autoritzo que la imatge de l'infant pugui aparèixer en fotografies de les activitats del casal: Sí No
NOTES DE SALUT
Emplenar en cas de requisits especials de salut o dieta
TARIFES I FORMA DE PAGAMENT
PREU PER TORN: 360,00 €
Aquest preu inclou monitoratge, assegurança, activitats, ruta de 4 dies,
àpats en ruta, assitència en ruta
.
Aquest servei només es reaitzarà si hi ha un mínim de 10 inscrits per torn.
INGRÉS AL CC: ES72 / 2100 / 8154 / 96 / 2300031796
En fer l'ingrés, especifiqueu el nom de l'alumna/e i el curs
IMPORTANT
La documentació necessària es pot enviar a actiu@alt-ter.org
o bé facilitar en mà el primer dia de casal

1 - Cal fer una paga i senyal de 20 € per jove que serà restada del total. En cas de no assistir, No serà retornada.
2 - Cal fer arribar una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de la mútua
3 -Cal fer arribar una fotografia tipus carnet o una fotocòpia del DNI
4 -La programació o les activitats previstes poden ser canviades per circumstàncies imprevistes
5- L'entitat organitzadora es reserva el dret d'admisió en cas de comortaments incorrectes i reiteratius durant el casal

ALTRES INFORMACIONS

- Des de l'any 2017 és d'obligat compliment la nova normativa referent a activitats de lleure: Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Aquesta normativa estableix el mínim de monitors/monitores per grup de menors en 2. Per aquest motiu el nombre mínim d'inscrits/inscrites per realitzar les activitats que es programen en qualsevol dels casals (setmana santa, estiu, setembre) ha de ser de 16. Aquest nombre d'inscrits permet sufragar les despeses derivades del monitoratge i les activitats.

- La coordinació de les activitats dels casals comencen mesos abans de la seva realització. Entre aquestes tasques prèvies hi ha la formació dels equips de monitors i monitores i la preparació del programa d'activitats. El nombre de monitors i monitores destinats a cada grup d'edat està en funció del número d'inscrits i inscrites. Cada any es fa una estimació d'inscrits segons els que hi ha hagut els darrers anys, però pot passar que n'hi hagi més dels previstos i calgui contractar algun monitor/monitora més a darrera hora. Per tal d'incentivar les inscripcions amb el màxim d'antelació i tenir la millor previsió possible, així com per poder cobrir els costos econòmics que es deriven de la recerca, formació i integració de nous monitors/monitores als equips ja formats, s'ha establert una doble tarifa. Les inscripcions realitzades amb més previsió es beneficien d'un descompte respecte les tarifes realitzades a darrera hora.

CASALS D'ESTIU DE L'ASSOCIACIÓ ALT TER
 
 

Aquest casal l'organitza l'Associació CEA Alt Ter

 

Logo Alt Ter
CEA Alt Ter - Pirineus Orientals · Ecomuseu El Molí Petit, 17860 Sant Joan de les Abadesses ·
Tel/fax. 972721317 ·
Tel mòbil. 686113344 ·
info@alt-ter.org