CEA Alt Ter  
CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER Descoberta de l'entorn natural i
del llegat històric i cultural dels Pirineus

 

 

CASAL DE NATURA
Del 30 d'agost al 10 de setembre
De 9h a 14h
De P3 a 6è

INSCRIPCIÓ
ON-LINE

 

UN TEMPS
PEL LLEURE
A LA NATURA

GAUDINT I APRENENT

PER QUÈ UN CASAL DE NATURA?

Som part indestriable
de la natura
.
Tanmateix convivim diàriament amb mobles, parets, pantalles, xarxes de comunicació, vehicles, sorolls, deixalles, climatitzadors... sense recordar que tot ve de l'entorn natural
i que tot hi torna.

Sovint no dediquem temps
a tocar les roques,
a ensumar una flor
o a observar un animal
.
No pensem quines conseqüències tenen totes les nostres accions sobre nosaltres mateixos, als nostres veïns i sobre la natura que formem part.

Considerem fonamental,
l'educació ambiental
,
per tal d'ajudar a ser respectuosos amb l'entorn i amb nosaltres mateixos.

Entenem l'educació ambiental
com a eina per sensibilitzar
a les persones vers la natura
.
A totes. Petites i grans. Mostrar la natura que tenen a prop, com se'n pot gaudir, com n'és de fràgil i quines accions podem fer per conservar-la.

El casal de natura
és un recurs per l'educació ambiental
.
En aquest cas, fem activitats per a infants que els permetin descobrir la natura propera que hi ha a la vila i als seus entorns.

Fem jocs, dinàmiques, tallers, excursions,... immersos a l'aire lliure, en contacte amb els prats, els boscos, els rius...
Activitats que fem amb alegria,
de forma amena i proactiva.
Volem potenciar valors com ara el respecte, l'amistat, la diversitat, el compromís, la pau, la solidaritat, l'esforç, la integració, la tolerància...

QUINS OBJECTIUS TENIM?

OBJECTIUS DEL CASAL

 • Sensibilitzar sobre la fragilitat i necessitat de conservació de la natura
 • Afavorir actituds respectuoses vers els i les companyes i vers l'entorn
 • Despertar una actitud crítica i constructiva
 • Fomentar les relacions amb els animals, les plantes i l'entorn natural en general, tot desenvolupant tasques diàries
 • Millorar el coneixement de la cultura local tot incorporant activitats tradicionals a la programació
 • Reconèixer a tots i totes com iguals sense cap tipus de discriminació
 • Fomentar la cooperació, col·laboració i companyerisme en les activitats que es realitzin
 • Fomentar el treball en equip compartint tasques de treball, jocs o activitats que requereixin l'ajuda mútua
   
INSCRIPCIÓ AL CASAL DE NATURA

INFORMACIONS IMPORTANTS (més detalls aquí):

SANITÀRIES: Arrel de la situació actual a causa de la pandèmia COVID-19, cal tenir en compte que totes les previsions i les dades presentades en aquest formulari d'inscripció pel casal són orientatives i poden canviar segons els protocols sanitaris.

SISTEMA D'INSCRIPCIÓ: Les places del casal estan limitades a 50 infants. Per optimitzar l'organització, l'estabilitat i la dinàmica de grup dels infants, es prioritzaran les inscripcions que reservin més setmanes. En segon lloc per ordre d'inscripció. Més informació aquí.

 
Ompliu aquest formulari i envieu-lo per inscriure el vostre infant al casal. Gràcies.
1. DADES DE L'INFANT
Nom de l'infant Cognoms
Data de naixement Curs acabat
Sexe Nen Nena No binari  
2. DADES FAMILIARS
Nom i cognoms 1 Correu electrònic 1
Adreça 1 Telèfon 1
Població 1 Telèfon 1
Codi postal 1    
 
Nom i cognoms 2 Correu electrònic 2
Adreça 2 Telèfon 2
Població 2 Telèfon 2
Codi postal 2    
       
3. SETMANES
Marqueu les setmanes que l'infant vindrà al casal. Es prioritzen les inscripcions de més setmanes.

CASAL SETEMBRE
Matins 9-14h
De dilluns a divendres*

SETEMBRE
Primera - 30 d'agost - 3 de setembre
Segona - 6 - 10 de setembre
 

* En tots els casos, cal un mínim de 20 inscripcions per realitzar el casal


4. AUTORITZACIÓ DE CONDICIONS
Emplenar pel pare/mare o tutor/turora
En/Na/N' amb DNI: com a

autoritza a l'infant a assistir a l'activitat del casal i a les sortides i excursions programades segons les condicions establertes. Aquesta autorització és extensiva a les decisions médico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

AUTORITZO que la imatge de l'infant pugui aparèixer en fotografies de les activitats del casal:
No
AUTORITZO que l'infant sigui traslladat fins a un centre mèdic en vehicle particular d'un responsable de l'equip de monitors del casal en cas de necessitar assistència mèdica:
No

Com a mare/pare/tutora o tutor, DECLARO QUE:
-
l'inscrit/a no presenta cap dificultat que impedeixi una relació en comunitat.
- l'inscrit/a no està malalt i no té símptomes compatibles amb el virus de la COVID-19.
- l'inscrit/a fa un mínim de 14 dies que no ha conviscut amb algú que patís el virus de la COVID-19 o en tingués símptomes.
- l'inscrit/a podrà tornar al casal després d'un mínim de 48 hores passats els símptomes de qualsevol malaltia.
- l'inscrit/a, en el cas de tenir una patologia mèdica prèvia, té una valoració mèdica conforme pot participar al casal.

Així mateix, ACCEPTO QUE:
- l'equip d'educadors del casal faran tot el possible per seguir les recomanacions sanitàries i vetllaran per la salut dels inscrits/es en la mesura del possible. En cas de contagi, n'eximeixo la responsabilitat a l'entitat i als educadors.
- en el cas que l'inscrit/a es trobi malament, hauré de recollir-lo del casal en la major brevetat possible.

5. OBSERVACIONS
Emplenar en cas de requisits especials de salut o dieta o altres observacions rellevants
6. TARIFES I FORMA DE PAGAMENT
TARIFES SETMANAL INSCRIPCIONS DE TOT EL CASAL DE JULIOL
Matins (9-14h)
Quota 1 fill
Quota 2 fills
Quota 3 fills
Cost si s'inscriuen
les 4 setmanes

60,00 € / setmana

(240,00 €
les 4 setmanes)

110,00 € / setmana

(440,00 €
les 4 setmanes)

160,00 € / setmana

(640,00 €
les 4 setmanes)

TARIFES SETMANAL INSCRIPCIONS PER SETMANES SOLTES DE JULIOL
Matins (9-14h)
Quota 1 fill
Quota 2 fills
Quota 3 fills
Cost si s'inscriuen
setmanes soltes
75,00 € / setmana
140,00 € / setmana
215,00 € / setmana
 
TARIFES SETMANAL INSCRIPCIONS PER SETEMBRE
Matins (9-14h)
Quota 1 fill
Quota 2 fills
Quota 3 fills
Cada setmana
60,00 € / setmana
110,00 € / setmana
160,00 € / setmana
 

Pagaments entre el 7 i el 21 de juny

INGRÉS AL CC: ES72 / 2100 / 8154 / 96 / 2300031796

En fer l'ingrés, especifiqueu el nom de l'infant i el curs.


7. IMPORTANT
La documentació necessària es pot enviar a actiu@alt-ter.org
abans d'iniciar el casal o bé facilitar-la en mà el primer dia.

1 - Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de la mútua
2 - Fotografia tipus carnet o una fotocòpia del DNI
3 - Declaració responsable signada que inclourà els punts DECLARO QUE i ACCEPTO QUE de l'apartat 4

* La programació o algunes activitats podran ser modificades si circumstàncies imprevistes ho requereixen
* L'entitat organitzadora es reserva el dret d'admissió en el cas de comportaments incorrectes i reiteratius durant el casal


ALTRES INFORMACIONS

- INSCRIPCIONS:

 • Al casal de juliol hi haurà un màxim de 50 inscripcions. Estarà dividit en 2 grups:
 • CASALET: 20 places com a màxim per infants de P3 a P4
 • CASAL: 30 places com a màxim per infants de P5 a 6è
 • Les places del casal s'assignaran segons les setmanes d'inscripció (prioritat per a les reserves de més setmanes) i, en segon lloc, per ordre de recepció de la inscripció.
 • Les inscripcions que reservin 4 setmanes tenen plaça assegurada (sempre que no es superi l'aforament).
 • La data de tancament d'inscripcions és el 7 DE JUNY.
 • Les inscripcions que reservin menys de 4 setmanes se'ls confrimarà definitivament com a molt tard el 8 de juny si disposen de plaça.
 • Quan les famílies rebin la confirmació de plaça, han de pagar el 100% del cost del casal. Aquest pagament s'ha de fer abans del 21 de juny.
 • En cas de no rebre's el pagament dins el termini, es perd la plaça reservada.
 • En cas de no assistència a alguna de les setmanes previstes no es retornarà l'import pagat
 • En cas de no assistència per força major durant tota una setmana prevista es retornarà el 50% de l'import de la setmana.
 • El casal de SETEMBRE té un màxim de 30 places

- Arrel de la situació actual a causa de la pandèmia COVID-19, cal tenir en compte que totes les previsions i les dades presentades en aquest formulari d'inscripció pel casal són orientatives i poden canviar. L'organització del casal seguirà els protocols establerts per SANITAT per tal d'oferir unes activitats de lleure el màxim de segures possible. Aquests condicionants poden obligar a fer canvis en les dades (dates, horaris, preus, etc.) que es presenten a continuació. En tot moment s'informarà a les famílies inscrites.

- L'entitat i l'equip d'educadors vetllaran, en la mesura que sigui possible, per assolir les recomanacions sanitàries derivades de la pandèmia COVID-19: mantenir la distància de seguretat entre els infants, ús de les mascaretes en el cas que aquesta distància no sigui possible, control de la temperatura i l'estat de salut, higiene de mans adequada i netejar i desinfectar els espais utilitzats.

- Des de l'any 2017 és d'obligat compliment la nova normativa referent a activitats de lleure: Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Aquesta normativa estableix el mínim de monitors/monitores per grup de menors en 2. Per aquest motiu el nombre mínim d'inscrits/inscrites per realitzar les activitats que es programen en qualsevol dels casals (setmana santa, estiu, setembre) ha de ser de 20. Aquest nombre d'inscrits permet sufragar les despeses derivades del monitoratge i les activitats.

- En tots els casos, calen un mínim de 20 inscripcions per a poder realitzar el casal

- Places limitades a l'aforament previst seguint les condicions sanitàries

 

Aquest casal l'organitza l'Associació CEA Alt Ter

 

CEA Alt Ter
CEA Alt Ter - Pirineus Orientals · Ecomuseu El Molí Petit, 17860 Sant Joan de les Abadesses ·
Tel/fax. 972721317 ·
Tel mòbil. 686113344 ·
info@alt-ter.org